Loading...

Gyülekezeti hirdetések 2022. április 03-án

Gyülekezeti hirdetések 2022.04.03.

LITURGIAI RÉSZ

Egyházi év: Böjt ötödik vasárnapja.

Textus: Márk 10,17–27 (17–18) A gazdag ifjú I. – Az Isten jó.

Énekek: 134,1; 236,1–4; 151; 236,5–7.

Adatok: 13. hét, Márk sorozat: 66.

Számadatok: Balatonfűzfőn: 25 fő, Balatonalmádiban: 66 fő + gyermekistentisztelet résztvevői 10 fő.

HETI ALKALMAK

Istentisztelet, vasárnap, Balatonfűzfőn 9.00 órakor, Balatonalmádiban 10.30 órakor, gyerekistentiszteletimaközösség az istentisztelet előtt.

Bibliaóra, Balatonfűzfőn hétfőn 17.30 órakor, Balatonalmádiban kedden 18.30 órakor, személyes jelenléttel.

Hittanórák a szokott rendben, a tanítási napokon.

KÁRPÁTALJAI VÁLSÁGHELYZETRŐL

A természetbeni adományok gyűjtését köszönjük.

A március 20-i perselypénzt továbbítottuk, köszönjük az adományokat, 420.000.-Ft gyűlt össze.

A pénzbeli támogatást továbbra is várjuk: 1358 adományvonal hívásával teheti ezt meg, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára utalhat pénzbeli adományt. A számlaszámot, és minden ide vonatkozó információt megtalál a www.jobbadni.hu oldalon. Ez a Magyar Református Szeretetszolgálat oldala.

A menekültek számára a szálláshelyekről az országos egyház és a Kormányzat koordinálásával gondoskodunk. Ha ezen a területen is konkrét segítségre lesz szükség, jelentkezni fogunk.

Ne felejtkezzünk el egymásról, az imádság erejéről, és arról sem, hogy Isten a történelem Ura, aki soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha éppen elhagyatottnak látszunk.

KAZUÁLIÁK

Filéné Horváth Katalin testvérünket 66 évesen hívta haza Ura, temetése március 29-én volt Fűzfőn.

KIEMELT HIRDETÉSEK

Ma az országgyűlési választáson és népszavazáson vegyünk részt, imádságos szívvel! Hitünk és jó lelkiismertünk szerint szavazzunk! Könyörögjünk azért, hogy az Úr szeretete vezessen bennünket mindenkor, áldja meg hazánkat, általunk munkálja a békességet itt és a világban. Hisszük, hogy az Úr a történelem és az események Ura, Őbenne bízunk. Az országos egyház nyilatkozata az országgyűlési választásokkal kapcsolatosan már napok óta olvasható minden felületen. Ezt ajánljuk figyelmükbe.

KIEMELT ALKALMAINK

2022. március 31., csütörtök, 18.30 órakor megtartottuk gyülekezeti filmklubunkat Balatonalmádiban (88. alkalom, „Tízparancsolat” sorozat 7. része, Kieslowski filmje). Köszönjük azoknak, akik eljöttek.

2022. április 10., virágvasárnap, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 15., nagypéntek, istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 17., húsvétvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. április 18., húsvéthétfő, ünnepi istentiszteletek legátus szolgálatával, Bátki Márton Boldizsár, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. május 5., csütörtök, 18.30 órakor gyülekezeti filmklub Balatonalmádiban (89. alkalom, „Zárójelentés”, Szabó István filmje).

2022. május 26., csütörtök, mennybemenetel ünnepe, közös alkalom a fűzfői testvérekkel együtt Balatonalmádiban: mennybemenetel ünnepi áhítat 18.00 órakor Balatonalmádiban, amelynek keretében „Előadások az Isten garázsában” sorozat részeként dr. Boros László professzor előadása (19. alkalom).

2022. május 26., csütörtök, 18 órakor Prof. Dr. Boros G. László, a Vrije, Amszterdam Orvosi egyetemek tanára, a Kalifornia Egyetem Los Angeles (UCLA) nyugalmazott gyermekgyógyászati professzora tart előadást, „Repedések az Evolúción a Biblia tudománytörténeti összefüggéseinek tükrében” címmel. – „Előadások az Isten garázsában” sorozat 19. alkalom, balatonalmádi református templom, Baross utca 24.

2022. június 5., pünkösdvasárnap, ünnepi istentiszteletek úrvacsoraosztással, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Ekkor lesz a konfirmáció, most Balatonfűzfőn, 9 órakor.

2022. június 6., pünkösdhétfő, ünnepi istentiszteletek, 9 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.

2022. június 20–24., hétfőtől péntekig, hittanosok napközis tábora Balatonfűzfőn (külön tájékoztatást adunk még).

2022. július 1–3., péntektől vasárnapig, Református Egyházi Napok – Dunántúl, REND, Pápán.

2022. július 7–10., csütörtöktől vasárnapig, gyülekezeti tábor Monoszlón (külön tájékoztatást adunk még)

2022. nyarán az új óvodánk és gyülekezeti házunk birtokbavétele, ezekre közös munkanapokat külön hírlevélben fogunk meghirdetni.

2022. szeptember 1., a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda indulása (Külön tájékoztatást folyamatosan adunk).

KÉRÉSEK

Áldjuk az Urat, sok új testvér érkezik gyülekezetünkbe. Kérjük azokat, akik szívesen fogadják negyedévente hírlevelünket, szólítsanak meg istentisztelet után, hogy email címet cserélhessünk. Szívesen veszem, ha a gyülekezeti teremben pár szót válhatunk is.

BERUHÁZÁSOK

Balatonalmádi Református Óvoda beruházása rendben halad, májusi átadással. Az óvoda honlapja már elérhető, folyamatosan töltjük fel az anyagokat. A szeptemberben induló intézménybe való jelentkezés lehetőségét a www.nadasovi.hu oldalon már olvashatják. A jelentkezés módját köremailen és szórólapokon is közzétesszük. Kérjük, adja tovább a lehetőséget a jelentkezés kapcsán, óvodánk a környékből jelentkezők és más felekezetek felé is nyitott. Az első találkozások a szülőkkel megtörtént március 28-án, ahol 25 szülő jelent meg.

A balatonalmádi gyülekezeti házunk teljes befejezésének üteme is rendben halad, májusi átadással. Hála az Úrnak, felgyorsult a beruházás, ami részünkről is állandó jelenlétet, figyelmet, döntéseket igényel. Az elnökség mindenre odafigyel.

A templom külső felújítására (templom és parókia héjazat) 15 millió Ft áll rendelkezésre egy pályázatból.

ADOMÁNYOK

Egy testvérünk Isten dicsőségére 70.000.-Ft-ot adományozott

Köszönjük az egyházfenntartói járulékok befizetését: befizethető a Lelkészi Hivatalban, számlánkra átutalható.

Körlevelet és csekket is mindenkinek küldünk húsvétig, az elektronikus körlevelet ezzel és tavaszi programjainkkal kapcsolatban mindenki megkapta.

IRATTERJESZTÉS

Felhívjuk figyelmüket internetes felületeinkre.

Dunántúli Református Lap és a Reformátusok Lapja a templomban, a kijáratnál megvásárolható, előfizethető.

Könyvterjesztésünk kapcsán, bármely kiadványra igény van, jelezzék, meghozzuk.

ORSZÁGOS EGYHÁZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSI NYILATKOZAT

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők…” (Róm 12,9-10)

Tisztelt Állampolgárok! Kedves Református Testvérek!

Idén április 3-án az országgyűlési választásokon szavazatunkkal újra állást foglalhatunk. Hisszük, hogy ez nemcsak lehetőségünk, hanem állampolgári és keresztyén kötelességünk is.

A Biblia alapján valljuk, hogy „Isten maga rendelt mindenféle hatóságot az emberiség békességének és nyugalmának megőrzésére.”[1]. Ezért a polgári kormányzat feladata, hogy Isten értékrendje szerint tegyen különbséget jó és rossz között, segítve ezzel az élet megőrzését és kibontakozását.

Keresztyénként a politikai életben nem olyan személyeket keresünk, akik majd elhozzák a tökéletes életet és igazságot. A megváltás nem emberi erő által, hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz, tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogy mi magunk sem.

Mai világunkban egyre általánosabb az agresszív szembefordulás a zsidó-keresztyén világszemléletből fakadó évezredes alapértékekkel.

Keresztyén hagyományainkat, a közösségi élet alapját és a nemzeti folytonosságot jelentő családokat, sőt még gyermekeinket is érik szellemi, fizikai fenyegetések.

Ezek csupán szavakkal nem védhetők ki, ezért kérjük, hogy döntsenek megfontoltan, a református egyház által képviselt biblikus evangéliumi tanítás alapján! Nemzeti Alaptörvényünknek megfelelően keresztyén kultúránk védelmezése a választáson felhatalmazott kormányzat feladata is. Az egyház küldetése pedig az, hogy a keresztyén hitet hirdesse és annak megfelelően éljen.

Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett.

Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak.

Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit-és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását.

A népszavazás kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk „NEM” szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja.

Ne feledjük, hogy mi mindannyian Jézus Krisztusban testvérei vagyunk egymásnak, még akkor is, ha vannak közöttünk, akik másképpen látják a közéletet, a kormányzat munkáját!

Mi ezek felett a különbségek felett is testvérei maradunk egymásnak. Őrizzük meg a békességet és a józanságot gyülekezeteinkben, egyházunkban!

A szomszédban dúló háború figyelmeztet: álljunk ellen minden gonosz indulatnak, melyből a másik életének megkárosítása származhat.

A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők…” (Róm 12,9-10)

A Magyarországi Református Egyház elnöksége nevében:

[1] II. Helvét Hitvallás XXX. A polgári hatóságról