igehirdetés

Utánam jön, aki erősebb nálam — Igehirdetés 2020. augusztus 02-n |

Utánam jön, aki erősebb nálam (1) Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.  (2) Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;  (3) kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,   (4) megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 

tovább ...

Az Úr jelenléte boldoggá tesz – Igehirdetés 2020. július 26-n |

Az Úr jelenléte bolodggá tesz (1) A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára.   (2) Mily kedvesek a Te hajlékaid, ó, Seregek Ura!  (3) Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.  (4) Még a veréb is talál házat, és a fecske is

tovább ...

Teszel-e csodát a halottakkal? – Igehirdetés 2020. július19-n |

Teszel-e csodát a halottakkal? (1) Kórah fiainak zsoltáréneke. A karmesternek: A „Betegség” kezdetű ének dallamára éneklendő. Az ezráhi Hémán tanítókölteménye. (2) Uram, szabadító Istenem, hozzád kiáltok éjjel-nappal. (3) Jusson Hozzád imádságom, figyelj esedezésemre! (4) Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához. (5) A sírba roskadók közé sorolnak, olyan lettem, mint

tovább ...

Az Úr jobban szeret – Igehirdetés 2020. július 12-n |

Az Úr jobban szeret (1) Kórah fiainak zsoltáréneke. Szent hegyen alapította  (2) az Úr Sion kapuit: jobban szereti Jákób minden lakóhelyénél.  (3) Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa! (Szela) (4) Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája.  (5) Sionról pedig ezt mondják: Mindegyiküknek ez

tovább ...

Az Úr jóra fordította sorsunkat – Igehirdetés 2020. július 05-n |

Az Úr jóra fordította sorsunkat (1) A karmesternek: Kórah fiainak a zsoltára. (2) Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákób sorsát.   (3) Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. (Szela) (4) Elfojtottad felindulásodat, megfékezted izzó haragodat. (5) Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé! (6) Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? (7) Nem akarsz új életet

tovább ...

Miért ne féljünk – Igehirdetés 2020. június 28-n |

Miért ne féljünk? (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Halljátok ezt mind, ti, népek, figyeljen a világ minden lakója, (3) közemberek és előkelők, gazdag és szegény egyaránt! (4) Bölcs dolgokat beszél majd szám, szívem gondolatai értelmesek. (5) Példázatra figyel fülem, hárfakísérettel adom elő talányomat. (6) Miért féljek a gonosz napokon, ha körülvesz az alattomosok bűne, 

tovább ...

Isten szépsége – Igehirdetés 2020. június 14-én |

Isten szépsége Ének. Kórah fiainak zsoltára.  (2) Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén.  (3) Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon; a nagy király városa,  (4) melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat.    (5) Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene,  (6) de amint

tovább ...

Ujjongjatok Isten előtt – Igehirdetés 2020. június 7-én |

Ujjongjatok Isten előtt! (1) A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. (2) Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! (3) Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. (4) Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá. (5) Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.) (6) Felvonul Isten

tovább ...

Isten biztos segítség – Pünkösdi igehirdetés 2020. május 31-én |

Isten biztos segítség (1) A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. (2) Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. (3) Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe; (4) ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.

tovább ...

Isten Lelke felemel |

Isten Leke felemel (1) A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak tanítókölteménye. A szeretet éneke.  (2) Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla.  (3) Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre!  (4)

tovább ...