Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.06.04. – Nagy Lajos áhítata

Hétkezdő meditáció 2012. június 4-én, hétfőn reggelre

(Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)

 

Olvasandó: II.Mózes 20:2,3

 

Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!

 

      A világkeresztyénség tegnap Szentháromság Vasárnapját ünnepelte. A keresztény-keresztyén tudományos teológiai rendszer talán mindmáig legsarkalatosabb, legidőtállóbb s egyúttal majd’ minden keresztyén felekezetnek, illetve hitfelfogásnak megfelelő, ökumenikus gondolatmenete szerint értelmezhető hittétele kimondja: Isten lényegében – isteni lénye szerint – egy, de létformájában, magaközlése szerint három, úgymint Atya, Fiú, Szentlélek. („Megtaláltuk a Messiást!” – Református konfirmációi olvasókönyv – 227. lap) Egyedül az Erdélyben honos és viszonylag nagy lélekszámmal jelen lévő Unitárius Egyház a kivétel, amelynek hittétel rendszerét szentháromságtan nélkül, az „Egy az Isten” teológia fémjelzi. Jókai Mór azonos című regénye, az „Egy az Isten” ennek szellemiségét idézi.  

Ehhez a háromszemélyű Istenhez kell s lehet imádkozni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenhez, Aki amúgy – lényege szerint – egy, de önmaga kijelentése szerint három. Általában  Hozzá – a háromszemélyű Istenhez – imádkoznak a keresztyének. Nem kérdezve: kinek mi a véleménye erről. Hanem szeretettel ajánlottan: Imádkozzál Te is – mert vannak olyan élethelyzetek, amikor amúgy se tudsz mást tenni, minthogy fohászkodj Ahhoz, Aki még segíthet. Nem talán segíthet vagy esetleg még Ő segíthet – nem ilyen bizonytalankodva! Hanem így: már csak Ő segíthet rajtam!

Vannak ilyen szituációk. Mit tagadjuk. Léteznek megpróbáltatásteli pillanatai az életnek, amikor úgy érzi az ember: mindent megpróbáltam, minden erőmet latba vetettem, de úgy tűnik, emberi megoldás nincsen. Hát akkor mi a megoldás? Ki a megoldás? Egyetlen egy Valaki, a Háromszemélyű Isten!

Róla szól mai Igénk. Olyannyira Róla szól, hogy az Ő bemutatkozása – önmagakijelentése – alapján kereshetjük a választ arra a kérdésre: kicsoda Ő? Merthogy a Szentírás egyik legkarakterisztikusabb Igéjét, a Tízparancsolat prológusát, az első parancsolat bevezető szavait hallottuk. Ó, a Tízparancsolat – másként, katolikus szóhasználattal a Tízparancs – hányszor halljuk különféle megközelítésben: igen, igen, de hát archaikus, de hát túlhaladott, de hát túlnőtt rajta az idő…  – és így tovább.

És – tessék mondani – az égbekiáltó gondokon mikor nő túl az idő? Mikor lesznek, mikor válnak időszerűtlenné, aktualitásukat vesztettekké az imádságok, a könyörgések, a fohászok, a kiáltások, amelyek egy rajtunk kívül álló s felettünk lévő erő felé, a Transcendens felé próbálnak meg hatni? Költői kérdések ezek, amelyekre minden homo sapiens tudja a választ. Csak legfeljebb – ezért vagy azért – nem mondja. Soha sem lesz túlhaladottá a Szentháromság Istenhez szóló imádság, mert az soha sem veszíti el az erejét!

Az eddig elhangzottakon kívül még egy további komoly nemzeti aktualitásról is illik szólnunk. Napra pontosan ma 92 esztendeje történt a súlyos magyar dráma, a világtörténelmi skandallum: a Trianoni Békediktátum aláírása. Ennek a nemzetgyalázó és lelket-szellemet nyomorító, elhibázott döntésnek máig ható tragédiája egyetlen magyar szív számára sem kétséges. Utóhatásai pedig leginkább csak imádságos lélekkel élhetők meg az igazán magyar ember számára.

Végül pedig a Szentháromság Vasárnapjának mában szóló üzenetét – stílszerűen – hadd foglalja össze az 1516-os Gömöry-kódex megfakulhatatlan lapjairól az „Atyaistennek hatalma” címmel felcsendülő archaikus és mégis élet-eleven imádság, a „Tiszták hősök szentek” című, a Szent István Társulat által „A magyar nemzet legszebb imái” alcímmel 2010-ben megjelentetett kötetből eképpen:

 

Atyaistennek hatalma,

Erősíts meg engemet.

Fiúnak bölcsessége,

Taníts engemet.

Szentléleknek szerelme,

Világosíts engemet.

És adjad énnekem

Magadat ismernem,

Mint tudod és akarod.

 

És te Uram, Jézus Krisztus,

Mindenkoron felettem légy,

Hogy engemet megáldj.

Énnálam légy,

Hogy engemet őrizz.

Alattam légy,

Hogy engemet elvigy.

Utánam légy,

Hogy engemet oltalmazz,

Ki tökéletes Szentháromságban

Élsz és országolsz öröktül örökké.

 

Úgylegyen! Soli Deo Gloria!

 

 Nagy Lajos kórházi lelkész