Hálaadó istentisztelet Balatonfűzfőn — 2018.12.02

Hálaadás Balatonfűzfőn

 

2018 adventjének első vasárnapján adtunk hálát a balatonfűzfői templom és gyülekezeti ház megújulásáért.

 

A hálaadó istentiszteleten felidéztük a gyülekezet történetét.

A balatonfűzfői református templom „kies helyen” (Zsoltárok 16,6), szinte a Balaton partján, pont annak észak-keleti „csücskén” épülhetett meg, hirdetve Jézus Krisztust.

A balatonfűzfői gyülekezet élete Fűzfőgyártelepen kezdődött, hiszen a közigazgatási község élete szinte egyidős a gyártelepen működő ipartelepével. A Vörösberényhez tartozó Fűzfőgyártelepi Fiókegyházközség 1931-ben alakult meg. Kezdetben az istentiszteleteket a gyártelepi kaszinóban, a falusi iskolában és óvodában tartották.

1944-ben Fűzfőgyártelepen birtokba vehették a közös protestáns imaházat. Az építkezés költségeit a Nitrokémia Ipartelepek Rt vállalta. Az imaház 1945-ben teljesen kiégett a háború okozta pusztítás miatt, felújítása több okból nehézkessé vált. Az imaházat 1950-ben teljesen elvesztette a gyülekezet (ma a posta épülete).

A gyülekezet már a háború előtt megvásárolt egy telket a gyártelep alatti, fürdőfaluban, Balatonfűzfőn. 1948. szeptember 30-án lerakták a templom alapkövét, 1949 karácsonyán Győri Elemér dunántúli püspök akkori szolgálatával kérték az Úr áldását az új templom akkori népére, és a balatonfűzfői református gyülekezet életére, szolgálataira.

Templomunk mellé 1991-től egy hittanos, ifjúsági tábor és konferenciatelep épült, majd 1996-ban a szomszéd ház megvásárlásával és 2004–2013 közötti bővítésével, felújításával gyülekezeti ház és parókia is csatlakozott a táborunkhoz, gyönyörű egységben. Templomunk és környezete 2014–2018 között teljesen megújult, toronnyal egészült ki.

Az itt élő maroknyi, de buzgó gyülekezet megtapasztalta a templom szószéke fölötti Ige igazságát, valamint az Úr kegyelmének megtartó hatalmát: „Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű!” (Zsoltárok 103,8)

 

Az utóbbi ütemekről hadd szóljak kicsit részletesebben.

Az eddigi ütemek 1990–2018 között, tehát 28 év folyamatos, „lassú építkezései” során, nagy részben saját erőből, gyülekezeti gyűjtésekből, táborozási adományokból valósulhattak meg, az utóbbi időben kisebb összegű pályázatok bevonásával. A teljes befejezést tudjuk majd a legfrissebb kormányzati támogatásból elérni.

1990–2001 között elkészült a nyári tábor főépülete konyhával, fedett étkezővel, vizesblokkokkal, raktárakkal; valamint elkészült három alvóház. Közben ezeknek az épületeknek felújítása, modernizálása ismét szükségessé vált.

Az 1996-ban, az Önkormányzat és a Nitrokémia segítségével megvásárolt, templom melletti épület, 2004–2005-ben került bővítésre, új tetővel, és az alsó helyiségek belső átadásával, szobák, konyha, vizesblokkok kialakításával. Ez akkor az épület 50%-os készültségét jelentette. Az épületről annyit, hogy az a gyülekezet gondnokáé volt, aki örökös nélkül halt meg, és a gyülekezetnek szánta a házát, de elkésett a végrendelettel, így az államé, majd az önkormányzaté lett az épület; ezért a nekünk szánt adományt meg kellett vásárolnunk. Közte három évtized telt el, de az Úr visszaadata nekünk. 2005-ben közel tíz évig meg kellett állnunk az építkezéssel, hogy az addigi adósságokat visszafizessük. 2013-ban fejezhettük meg azt a mostani állapotig, a tetőtér és oldalsó épületrész beépítésével, befejezésével, külső vakolással, legfontosabb térkövezések elvégzésével. A pince vizesedésének megoldása, a fűtés és egyéb épületgépészet korszerűsítése, egyes szobák befejezése még előttünk állnak, nem is beszélve az épületgépészet és berendezés folytatásáról, az eddigi berendezés megújításáról.

2014-től a templom felújítására koncentráltunk. Még 2014-ben megtörtént a templom nyílászáróinak cseréje. 2015-ben sor került a templom belső burkolásra, egy záró meszeléssel, valamint az új tető és torony megterveztetésére. 2017–2018-ban megvalósulhatott a templomtető héjazatcseréje, torony és bejárati előtető ácsolása, az ahhoz szükséges faragott vörösköves támfalak felhúzása. Sokak régi vágya teljesült: tornya lett a templomunknak. Ezzel párhuzamosan megvalósult a templom külső vakolása, a bejárat térkövezése, villámvédelem és alapvető épületgépészeti egységek megújítása. Végül gyülekezeti munkával, tereprendezéssel, a templom körüli udvar rendezésével, melléképületek lebontásával zárhattuk ezt az ütemet. 2018. június 17-én vettük újra birtokba a templomunkat; 2017 második felétől a gyülekezeti házban tartottuk az istentiszteleteket. A templomépület kapcsán is előttünk áll még a hatékony fűtés megoldása.

 

Imádkozunk az újabb ütemekért.

Tehát készülünk a templomi fűtés megoldására, napelemek felszerelésére, belső berendezés megújítására (részben adomány svájci padokkal), harang rendelésére, udvar teljes rendbetételére, kerítés megújítására.

Előttünk áll a tábor épületeinek teljes felújítása, berendezésének megújítása, a tábori főépület étkezőjének bővítése (előtető bővítése).

Feladatunk még a parókia teljes befejezése, épületgépészeti korszerűsítés, különös tekintettel a fűtésre, a pince szigetelésére, a hiányzó berendezések pótlására, a meglévők megújítására.

 

Záró gondolatom a háláé és a köszöneté. Hála az Úrnak, kimondhatatlan ajándékáért: „Ő szólt, és meglett!” (Zsoltárok 33,9) Köszönet a beruházást megvalósítóknak.

Név szerint hadd említsük meg: Dr. Pach Ferenc Péter gondok urat, aki összefogta ezt az ütemet. Köszönjük Szabó György, Szabó Imre, Fülöp Attila mérnököknek, Marton Péter és Marton Tamás, Nesó László, Barabás Krisztián, Németh Péter, Szitás Tibor mestereknek és munkatársaiknak az odaadó, lelkiismeretes, szép és pontos munkát.

Szabó György és Szabó Imre mérnökökre hosszú ideje számíthatunk. Áldja meg őket az Úr! Köszönjük Haraszti László mérnök úrnak, aki kezdettől fogva, 1990 óta az egész épületegyüttes megálmodója, megtervezője volt.

Nesó László ácsmester és munkatársai hitből fakadóan, és profi szakértelemmel dolgoznak: ritka a kettő együttese, munkájuk gyönyörű, imádság, istentisztelet.

Ugyanígy köszönjük a Marton testvéreknek, azt a pontosságot, szakértelemet, nyugodt odafigyelést, rendet és tisztaságot, amit az építőiparban már alig lehet tapasztalni.

Az egész gyülekezet nevében imádságos szeretettel köszönöm volt gondnokunknak, dr. Pach Ferenc Péternek, hogy erre az időre ezt a terhet levette rólam, és maradandóan gyarapította gyülekezetünket. Köszönjük, hogy munkája, családja mellett volt erre is ideje és figyelme.

A név szerinti köszönetek mellett ki kell mondani, hogy köszönjük a gyülekezet magjának, akik évtizedek óta, önzetlen szolgálattal építik ezt a gyülekezetet. Mindenkinek, aki tesz és imádkozik értünk, valamilyen formában is támogat bennünket: egykori és mai gondnokoknak, presbitereknek, gyülekezetei tagoknak, táborgondokoknak, pénztárosunknak; mindenkinek.

Tehát: a mi Urunk dicsőségét munkálva, Őneki hálát adva köszönjük meg, a balatonfűzfői református gyülekezet presbitériuma és egész közössége nevében a beruházás mostani ütemét megvalósító és segítő testvéreinknek: a vezetőknek, a mérnököknek, a mestereknek, szakembereknek és munkatársaiknak azt, hogy a balatonfűzfői templom és gyülekezeti ház épületegyüttese megújulhatott. Szolgálja az épített hajlék a lelki ház gyarapodását, Isten dicsőségére, keresztyén hitünk és gyülekezetünk erősödésére, sokak javára, nemcsak jólétünkre, hanem üdvösséges jóllétünkre e-világban, útban az örök haza felé.

 

Hadd terjesszem ki a hálaadást, Urunk színe előtt azokra, akik előttünk jártak. Hiszen a mi gyülekezetinkben ritkán tartunk hálaadó ünnepségeket.

Legutóbb itt Balatonfűzfőn 2000. április 2-án tartottunk ilyen ünnepséget, Németh Gyula akkori veszprémi esperes szolgálatával. Az akkori beszámolómat megtaláltam, mostani beszámolóm függelékeként olvasható.

Tehát a köszönetet folytathatjuk, a hálaadás keretében, azokra gondolva, akik előttünk jártak, a gyülekezet alapítása óta. Megemlítem Bolla Ferenc alapító lelkipásztort és dr. Haraszti László főgondnokot, a Nitrokémia akkori főmérnökét. Amikor rájuk gondolok, sokak jutnak eszembe, az örök élet reménységében. Elég elővenni egy akkori választó névjegyzéket, és a nevek között sok egykori áldott testvér alakja ragyog fel.

 

Az Úr kegyelmében és áldásában bízva, köszönve a Kormányzat támogatását, a munkálatok folytatódnak a táborépületek felújításával és a gyülekezeti ház teljes befejezésével.

Hordozzanak bennünket továbbra is imádságaikban.

 

  1. adventjének első vasárnapján, 2018. december 2-án.

Steinbach József lelkész és Vankó Viktor gondnok

FOTÓK