Az Úr napja — Biblia – magyarázat – igehirdetés

Az Úr napja

Magyarázatok és igehirdetések Jóel próféta könyve alapján

Biblia – magyarázat – igehirdetés (BMI)

Öröm és izgalom fog el mindig, ha prédikációs kötetet veszek a kezembe. Isten Szentlelkének közvetlen munkáját szemlélhetem benne, és olvasás közben néha megvillan, mint sötétben a fehér virág, és láthatom egy lelkipásztor hitben megtusakodott engedelmességét, egy gyülekezet gondjait, bajait, mellette az örömteli igei megoldásokat. De ebben a kötetben még nagyobb és izgalmasabb lehetőség tárul elénk. A két szerző, a Pápai Református Teológiai akadémia két tanára: Dr. Balla Ibolya Ószövetség tudós és Steinbach József püspök, szakavatott homiléta a Jóel könyvét közösen dolgozza fel. Olvashatunk benne a kortörténeti háttérről, az események helyszíneiről, megismerhetjük Jóel személyét, a korabeli emberek hitét, gondolkodását, az Isten iránti mély tiszteletét, s az Ő szavához való hűtlenségét és feltétlen hűségét. Ebből a gyökérből táplálkozik a törzs, amely a teológiai következtetés, vagyis a hitünk, hitvalló életünk alapja, személyes hitvallásunk törzse. Ilyennek ismertem meg az élő Istent. Majd következnek a friss hajtások eleven zöldjei, virágai, gyümölcsei, az ébresztő, világosságot gyújtó, felkavaró, utat mutató és megnyugtató igehirdetések.

Az 1992-es sevillai világkiállítás Makovecz Imre tervei alapján elkészített magyar pavilonjában áll egy fa, melynek a teljes gyökérzetét a padló üvege alatt látjuk. Meglepetésként hat ránk, hogy a gyökérzet ugyanolyan nagy, mint a korona. Minden nagy ágnak, és minden kis hajtásnak megvan a maga gyökere, harmonikus organikus egységben. Amikor tehát prédikációt hallunk és olvasunk, annak minden mondata egy láthatatlan mélységben, a Szentléleknek a mi lelkünkkel együtt megfogalmazott bizonyságtételébe kapaszkodik, a teljes Szentírás mondanivalóját szemléli és onnan táplálkozik. A Magyar Református Egység Napjának is nem véletlenül lett szimbóluma egy ilyen „kicsomagolt” fa.

Ma, amikor Ady Endre szavaival szólva, „minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban”, ámulva csodálkozunk rá az egyetlen és teljes igaságra, Jézus Krisztusra, a Bibliára, amelyben minden kijelentés értünk és nekünk íratott meg, az igemagyarázatra és a belőle írt prédikációra, valamint a bennük megmutatkozó organikus egységre. Isten igéjének organikus kapcsolata, szerves egysége van az üzenetet hordozó Szentlélekkel és a leíró-elmondó prófétával, a kutató-kereső igemagyarázóval és az igehirdetésre hittel készülő, „áldott küldetésben” levő lelkipásztorral.

A kötet Jóel próféciái alapján hatalmas ívet ír le. Az Úr rettenetes napjának közeledtén megfogalmazódó félelmet követi a bűnbánat kiáltása, a szív megszaggatása, majd az egyetlen keskeny út megtalálása, és a meg nem érdemelt megbocsátás elfogadása, amikor a lemetszett vad ágak helyére szelíd és nemes ág oltatik be, hogy nemes gyümölcsöt teremjen. Közben a szívünkben hitvalló mondatok fogalmazódnak meg. Az Úr az egyetlen Isten, rajta kívül nincsen segítség. Könyörülő és irgalmas a mi Urunk, hozzám is irgalmas, Jézusra tekintve mindig irgalmas, aki helyreállítja a romokat. Felsejlik a mélyben megbújó, láthatatlanul tápláló gyökerek létének oka: Isten szeretete és ajándéka: a Szentlélek kitöltése. Az Úr napja ugyanis ítélet és kegyelem egyszerre, mert forrás fakad az Úr házából. Ezek a szavak felkavarnak és lecsendesítenek, megrémisztenek és megvigasztalnak, lerombolnak és felépítenek, közben Istenhez vezetnek. „Te azért lelkem, gondolatodat, Istenbe vessed bizodalmadat” (Psalmus Hungaricus).

A kezünkben tartott kötet reménység szerint egy sorozat kezdete, amely tizenkét próféta titkokkal teljes könyvébe enged betekintést. Nyitott szívvel, imádságos lélekkel olvassuk.

Dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora

 

*

 

Jóel próféta könyve ritkán prédikált könyv a református szószékeken. Pedig minden nehézsége ellenére ez egy gyönyörű, ma is eleven, fontos, és evangéliumi üzenetekkel rendelkező bibliai irat.

A kötetben az egyes perikópák feldolgozása két részből áll. Az eredeti szöveg többletére figyelő, a kortörténeti hátteret és minden – a könyv helyes megértése szempontjából fontos – ismeretet tartalmazó magyarázatot követi a szakasz homiletikai súlypontjait kiemelő igehirdetés. A mindennapi bibliaolvasó számára is érthető kommentár elindít a könyv aktuális, mai üzenetének megfogalmazása felé, és az igehirdetésekkel együtt a lelkipásztorok számára is segítséget kíván nyújtani. Az egyes szakaszok alapján születtek meg az igehirdetések: nyolc egységnyi magyarázat és nyolc igehirdetés

Áldott küzdelem volt az igehirdetésekre való felkészülés, miként lehet a ma gyülekezetének szólni Jóel próféta könyvéről, ami elmondható, befogadható, és megszólító üzenetté lesz: átélve az igehirdetés szentlelkes csodáját, amelynek során a kemény kőből tápláló kenyér lesz. Az igehirdetéseket az elhangzás után, másnap rögzítettük írásban. Hiszen az igehirdetés próbája a szószék: csak ami elmondható, befogadható, azt szabad írásban is leírni, a már érett, kiforrott anyagot.

A szerzők nem titkolt szándéka – az Úr kegyemében bízva – további kisprófétai iratok hasonló feldolgozása; illetve a szerzők reménysége, hogy a Kispróféták minden könyve alapján hasonló publikációk jelenhetnek meg az elkövetkező évek során.

A magyarázat során a szerző a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliáját (2014) használta, attól csak néhány esetben tért el. Kevés kivételtől eltekintve a szöveget nem szakítják meg jegyzetek, így a felhasznált irodalom is a könyv végén található.

Bízunk abban, hogy ezt a kötetet, amely az eredeti szövegen alapuló magyarázattól eljut az igehirdetésig, haszonnal forgathatják a lelkészek, teológusok, szakemberek mellett az Isten Igéjét szerető, a Bibliát tanulmányozó gyülekezeti tagok is, de talán azok is, akik „csak” kíváncsiak arra, hogy mit mondhat manapság Jóel próféta könyve.

Igen, az Úr napja közel van, itt van, hiszen Jézus Krisztus feltámadott, nekünk üdvösséget adott.

Pápa, 2019 Pünkösdjén

A szerzők